حالا دیگر باید قدرتمندتر از هر زمان دیگری،کتابها را خواند...کامل و دقیق